Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement

Artikel 1 : Deze algemene regels zijn van toepassing op de leden van de handboog­vereniging “Staddijk”, samengevat onder de benaming “Huishoudelijk Reglement”.

Artikel 2 : De vereniging maakt onderscheid in senior- en juniorleden. Junior is degene die bij het begin van het verenigingsjaar (1 januari) nog geen 18 jaar is.

Artikel 3 : De vereniging kent zogenaamde cursisten. Dit zijn aspirant-leden die zich inschrijven voor een bepaalde instructieperiode. Aan deze periode is een vast bedrag verbonden, vermeld op het inschrijfformulier. Na deze periode eindigt het aspirant lidmaatschap en kan men lid worden.

Artikel 4 : Behalve de jaarlijkse vast te stellen contributie is bij inschrijving een eenmalig inschrijfgeld verschuldigd voor nieuwe leden. Dit inschrijfgeld geldt niet voor nieuwe leden die instromen via de aspirantencursus.

Artikel 5 : Personen die in de loop van het verenigingsjaar lid worden betalen de contributie vanaf de maand van inschrijving en de bijdrage voor de N.H.B.

Artikel 6 : De contributie voor het nieuwe verenigingsjaar dient in een keer te worden betaald en wel voor 1 december van het lopende verenigingsjaar. Indien men niet voor 1 december betaalt wordt het lidmaatschap beëindigd. Indien men opnieuw lid wil worden is men naast de contributie € 25 administratiekosten verschuldigd

Artikel 7 : Elk bestuurslid van Staddijk krijgt de beschikking over een set sleutels. Naast de bestuursleden krijgen een aantal sleutelfunctionarissen een set sleutels tot de beschikking om enerzijds werkzaamheden te kunnen verrichten zonder dat het bestuur daarbij aanwezig dient te zijn en anderzijds verantwoord te kunnen meedraaien in de openstelling van het gebouw en het terrein voor schutters buiten de reguliere clubdagen. De volgende functionarissen komen in principe in aanmerking voor een set sleutels:

 • Barbeheerder (1x)
 • Accommodatiebeheerder (1x)
 • Opvang Aspirant-leden en leden (5x)

Het bestuur neemt besluiten betreffende de verstrekking van sleutels aan functionarissen. Functionarissen zijn, anders dan bestuursleden, te benaderen voor toegang tot de baan buiten de reguliere openingstijden. Het uitlenen van sleutels aan leden die geen sleutelfunctionaris zijn, dient altijd in overleg met het bestuur te gebeuren.

Artikel 8 : Onderstaand rooster van aftreden bestuursleden is opgesteld op 29 juni 2021. Conform artikel 8 lid 8 van de statuten, wordt dit rooster gehanteerd bij bestuursverkiezingen. Indien een bestuurslid zijn functie tussentijds beëindigt, zal het nieuw gekozen bestuurslid de plaats op het rooster innemen van het vertrekkende bestuurslid. Het volgende rooster is in 2021 vastgesteld en zal blijven doorlopen:

1e aftreding: Penningmeester treedt af,
2e aftreding: Secretaris treedt af,
3e aftreding: Voorzitter treedt af.

Artikel 9 : Bij verkiezing van bestuursleden dienen nieuwe kandidaten zich tenminste 1 week voor de ledenvergadering schriftelijk te melden bij het bestuur.

Artikel 10 : De jaarlijkse evenementen worden op een door het bestuur vast te stellen datum georganiseerd. Bij deze evenementen kent de club een drietal categorieën namelijk de “Recurve categorie”, “Compound categorie” en “BareBow” categorie. Onder de “Barebow” categorie valt elke Barebow, er wordt verder geen onderscheid gemaakt over type boog, pijlen etc. Elke categorie is onderverdeeld in klassen b.v. Dames, Heren, Junioren, enz. Voor erkenning van een categorie dienen er minimaal vijf leden vertegenwoordigd te zijn in een categorie. Het bestuur stelt vast voor welke evenementen en welke klassen er prijzen beschikbaar worden gesteld.

Een vast evenement is het Koningschieten. Koning is de schutter die het hoogst aantal punten schiet in de “Recurve categorie” (dit is niet klasse gebonden). Bij gelijk puntenaantal wordt de beslissing genomen op basis van het bondsreglement (eerst aantal treffers dan tienen enz.) Een verenigingslid, dat gedurende drie achtereenvolgende jaren de titel “Koning” verwerft mag zich “Keizer” noemen. De op één na beste schutter van de “Recurve categorie” mag zich “Prins” noemen.

Artikel 11 : Het is verboden clubmateriaal zonder toestemming van het bestuur te gebruiken of in bruikleen te nemen. De schade die door dergelijk handelen wordt veroorzaakt aan goederen van de vereniging, moet door de betreffende persoon vergoed worden.

Artikel 12 : Het sportpark is een wandelgebied voor de omgeving. De snelheid van motorvoertuigen dient derhalve aan deze omstandigheid aangepast te worden. Dit betekent, dat er slechts stapvoets gereden mag worden. Voetgangers en fietsers hebben in het park dan ook voorrang en mogen niet gehinderd worden.

Artikel 13 : In verband met de veiligheid is het van essentieel belang, dat de toegangspoort tot het veld weer afgesloten wordt.

Artikel 14 : Daar bij ernstige ongelukken op onze baan de toegangsweg tot de baan ten alle tijde vrij moet blijven is het parkeren van voertuigen voor de toegangspoort, niet toegestaan.

Artikel 15 : Wijzigingen in het Huishoudelijke Reglement wordt in de eerstvolgende ledenvergadering vastgesteld.

Artikel 16 : De bepalingen van het NHB schiet- en wedstrijdreglement zijn ook van toepassing bij trainingen.

Artikel 17 : Het bestuur stelt een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement ter beschikking via de website www.hbvstaddijk.nl.

Artikel 18 : De reguliere trainingstijden zijn als volgt vastgesteld:

 • Zaterdagmiddag van 12:00 tot 16:30 uur
 • Woensdagavond van 19:00 tot 21:30 uur Het is mogelijk om sleutelfunctionarissen te benaderen om in hun aanwezigheid buiten de reguliere trainingstijden om, te gaan schieten.

Artikel 19 : De schutters zijn altijd verantwoordelijk voor de veiligheid van henzelf en anderen tijdens het schieten en het ophalen van de pijlen. Voor de buitenbaan geldt het volgende:

 • Linker deel van de baan is voor de lange afstanden en betreft daar waar de vaste doelpakken (50, 70 en 90 meter) zijn opgesteld. Het rechterdeel betreft alleen dat gedeelte van de baan waar de verharding is opgenomen (3 doelpakken);
 • De beide delen kunnen onafhankelijk van elkaar schieten en pijlen ophalen met in achtneming van de volgende punten:
  • Binnen het deel van de baan (links of rechts) worden er alleen pijlen opgehaald indien iedereen gereed is met schieten;
  • Indien er zich mensen in het middendeel (tussen links en rechts) bevinden dan wordt het schieten gestaakt;
 • Er mag alleen geschoten worden in de richting van de doelpakken, het schieten in elke andere richting (links, rechts, achteren of naar boven) is ten strengste verboden;
 • Het niet in acht nemen van de veiligheidsregels en voorschriften leidt tot onmiddellijk schorsing van het lid in kwestie.

Artikel 20 : Ten alle tijden dient er een bestuurslid of sleutelfunctionaris aanwezig te zijn als er geschoten wordt.

Artikel 21 : In de binnenaccommodatie is een beperkte hoeveelheid drank en snacks beschikbaar die gekocht kunnen worden door leden.

Artikel 22 : Iedereen dient te handelen in overeenstemming met dit Huishoudelijk reglement. Bij overtreding van dit reglement wordt de persoon in kwestie schriftelijk op de hoogte gesteld en krijgt een officiële waarschuwing. Na twee waarschuwingen volgt royement en uitschrijving bij de vereniging.

Nijmegen, April 2022

Namens het bestuur,

Debby Janssen
(voorzitter)